JIN RYAKU NO MAKI 人略の巻

人略の巻

 

SUWARI GATA

Ichi Geki
Osae Komi
Ude Dori
Do Gaeshi
Rai Ken

KATATE DORI
Ate Nage
Setto
Hiki Otoshi
Fudo
Hoteki

RYOTE DORI
Kanashibari
Shizen
Tengu Dori
Soto
Ryote Gake
Ransetsu
Koki

HAIBU YORI
Shisai
Sakketsu
Kin Kudaki
Ketsumyaku
Tai ken

TSUKI UCHI
Koyoku
Katamaki

Hisaku
Hibari

Setsuyaku
Shiho Dori

Musan
Moguri Dori

Gekkan

KERI NI TAISURU UKE KATA
Jigoku Otoshi
Huko

Keri ni Taishite Koto
Keta Oshi

Yume Makura

TSUKI TO KERI NI TAISUKU WAZA KATA
Koku
Renyo
Gyaku Nagare
Kasasagi

NAGE NI TAISURO WAZA
Zudori
Ugari

Fukan
Hitto

Seion
Taijime

Gokuraku Otoshi
Nage Kaeshi Henka

MUTO DORI
Ken Nagare
Hosen

Ujaku
Ko

Koraku

JOSEIGOSHINJUTSU
Roto
Hanekujiki
Ryoyoku
Shinsen